Ubezpieczenie to pozwala rolnikom zabezpieczyć produkcję zwierzęcą od niemal wszystkich rodzajów ryzyka. Duża różnorodność form ubezpieczenia daje możliwość dostosowania oferty do rzeczywistych potrzeb.

Dla kogo?

 

Produkt kierowany jest do wszystkich właścicieli zwierząt, a więc osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Korzyści

 

Ubezpieczenie pozwala rolnikom zabezpieczyć produkcję zwierzęcą w bardzo szerokim zakresie. Ubezpieczyć można nie tylko zwierzęta gospodarskie, ale również trzodę chlewną w wielkich fermach, konie sportowe, a nawet strusie. PZU pokrywa szkody powstałe w wyniku padnięcia i choroby zwierząt, a także skutki zdarzeń losowych m.in. ognia lub powodzi.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie robocze, bydło, owce, kozy),
 • konie wyścigowe, sportowe i rekreacyjne,
 • trzoda chlewna w gospodarstwach fermowych,
 • strusie i emu.

Ubezpieczenie zwierząt może być zawarte w zakresie:

 • podstawowym (od padnięcia),
 • rozszerzonym (od padnięcia i uboju z konieczności).

W ubezpieczeniu zwierząt PZU odpowiada za szkody, powstałe wskutek padnięcia lub uboju z konieczności powstałe w wyniku:

 • choroby zwierzęcia,
 • nieszczęśliwego wypadku, w tym także za szkody spowodowane zdarzeniami losowymi w postaci ognia, powodzi, huraganu, piorunu, lawiny, obsunięcia się ziemi.

W za opłatą dodatkowej składki można również ubezpieczyć:

 • utratę produkcji mleka,
 • koszty związane z utylizacją zwłok bydła i koni roboczych,
 • utratę płodu i młodego przychówku u koni i bydła.

Ubezpieczenie zwierząt może być zawarte jako:

 • ubezpieczenie indywidualne, w którym ubezpieczającymi są właściciele zwierząt w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz inni hodowcy i właściciele zwierząt,
 • ubezpieczenie gospodarstw wielkostadnych (fermowych), które przeznaczone jest dla gospodarstw rolnych prowadzących ewidencję księgową,
 • ubezpieczenie powszechne, które przeznaczone jest dla określonej terytorialnie zbiorowości właścicieli zwierząt,
 • ubezpieczenie krótkoterminowe, które zawierane są na czas transportu, wystaw, zawodów, trzebienia, opasu.