Przedmiotem ubezpieczenia są będące w posiadaniu Ubezpieczającego maszyny, urządzenia i aparaty techniczne.

Dla kogo?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Korzyści

Ubezpieczeniem objęte są szkody mechaniczne powstałe w ubezpieczonych maszynach w trakcie pracy i postoju, jak również podczas demontażu i ponownego montażu oraz ich przemieszczania w celu konserwacji i naprawy na terenie zakładu Ubezpieczającego.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE OD SZKÓD MECHANICZNYCH (AWARII)

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:

1.    Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie ubezpieczenia i będące
w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego  maszyny, urządzenia i aparaty techniczne, zwane dalej maszynami, należące do następujących grup rodzajowych środków trwałych, wyodrębnionych w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych:
a)    maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania,
b)    maszyn, urządzeń i aparatów specjalnego zastosowania,
c)    urządzeń technicznych,
d)    kotłów i maszyn energetycznych.

2     Ubezpieczenie obejmuje maszyny w lokalizacji lub lokalizacjach wskazanych w dokumencie ubezpieczenia (polisie), zwane dalej miejscem lub miejscami ubezpieczenia.

3.      Ubezpieczeniem objęte są maszyny pod warunkiem, że :
1) są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta
2) są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu  niezbędnych  prób i testów
3) są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.     Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji jak również ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku z tymi pracami.

5.      Ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

1.    PZU S.A. odpowiada za szkody w ubezpieczonych maszynach spowodowane:
a)    działaniem człowieka,
b)    wadami produkcyjnymi,
c)    przyczynami eksploatacyjnymi.

2.    Za szkodę uważa się utratę bądź ubytek wartości ubezpieczonej maszyny
z powodu jej zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku, uniemożliwiającego dalsze spełnienie zamierzonych funkcji.

3.    Za szkody spowodowane:
a)    działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieostrożności, niewłaściwego użytkowania, braku wprawy, błędów operatora oraz świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie,
b)    wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad
i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
c)    przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się szkody powstałe w związku z eksploatacją maszyny, polegające na samoistnym uszkodzeniu lub zniszczeniu jej funkcji w drodze fizycznego uszkodzenia poszczególnych elementów maszyny przez np. siły odśrodkowe, eksplozję lub implozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie itp..

UBEZPIECZENIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:

1.    Ubezpieczeniem mogą być objęte wyłącznie czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy: maszyny, aparaty, silniki i inne urządzenia elektroenergetyczne z wyłączeniem elektroenergetycznych linii przesyłowych, zwane dalej maszynami elektrycznymi, do których stosuje się przepisy normujące eksploatację techniczną urządzeń elektroenergetycznych.

2.    Ubezpieczeniem objęte są maszyny elektryczne od szkód powstałych wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego tj. w wyniku zwarcia (spięcia), uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, itp., oraz wskutek działania elektryczności atmosferycznej.

3.    PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności  za szkody:
a)    nie przekraczające równowartości w złotych polskich 100 euro, według średniego kursu NBP z daty powstania szkody.
b)    mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
c)    w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez warsztat naprawczy,
d)    w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),
e)    w miernikach (woltomierzach, amperomierzach, induktorach, itp.) i licznikach,
f)    we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
g)    w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów
h)    wyrządzone z winy umyślnej  lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego , przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo  osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

  • w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
  • w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
  • w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
  • w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
  • w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
  • w spółkach cywilnych – wspólników,
  • w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu.