Najczęściej zawierane dobrowolne ubezpieczenie OC, nazywane ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Chroni majątek ubezpieczonego przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Jednocześnie chroni poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody, poprzez przerzucenie na zakład ubezpieczeń zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczonego.

Dla kogo?

 

Ubezpieczenie kierowane jest do klienta indywidualnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, gdy ubezpieczonym jest:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, które oczekują ochrony ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia.

Korzyści

 

Ubezpieczenie zapewnia:

 • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością; stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
 • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
 • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem,
 • możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta, ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych,
 • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
 • obniżkę składki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia i zawarcie innych ubezpieczeń majątkowych w PZU (ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów),
 • sprawną i rzetelną obsługa, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 

Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego (OC deliktowa),
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe i objąć odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody:

 • będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy,
 • powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń,
 • powstałe w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 • powstałe w mieniu powierzonym, które stanowi przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze, wykonywanych przez ubezpieczonego,
 • powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego,
 • powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego,
 • wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego, objętych jedną umową ubezpieczenia,
 • wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
 • wyrządzone w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych,
 • wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy,
 • wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt),
 • wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady,
 • spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
 • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.