Firma

Pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy w ramach jednej polisy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń, związanych z prowadzeniem działalności. Warunkiem skorzystania z polisy jest wykupienie minimum dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

Ubezpieczenie ogniowe należy do najstarszych i najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych. Zapewnia fundamentalną ochronę majątku ubezpieczanej Firmy przed skutkami szkód o charakterze katastroficznym, mogących powodować poważne straty finansowe, wynikające z utraty lub zniszczenia aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Najczęściej zawierane dobrowolne ubezpieczenie OC, nazywane ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Chroni majątek ubezpieczonego przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Jednocześnie chroni poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody, poprzez przerzucenie na zakład ubezpieczeń zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczonego.