Ubezpieczenie przeznaczone jest dla gospodarstw indywidualnych. Ochrona ubezpieczeniowa, której zakres ustalony jest ustawowo, obejmuje zarówno budynki mieszkalne jak i gospodarcze. Polisa chroni od pożaru oraz od innych zdarzeń losowych.

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych, czyli osób fizycznych będących posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstw rolnych.

Korzyści

Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę szkód powstałych w ubezpieczonych budynkach.

Przy stosunkowo niskich składkach odszkodowanie za zniszczony budynek wypłacane jest na poziomie realnym, a więc w wysokości adekwatnej do rzeczywiście poniesionych strat, w granicach sumy ubezpieczenia budynku.

PZU gwarantuje uproszczony - „blankietowy” sposób przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne lata.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia budynków zawierana jest na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody w budynkach powstałe wskutek:

 • ognia,
 • huraganu,
 • opadów śniegu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • uderzenia piorunu,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.